doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

 

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (kde složil taktéž rigorózní zkoušku, absolvoval doktorské studium na katedře obchodního práva a habilitoval se pro obor mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu), oboru ekonomika a řízení spotřebního průmyslu na Technické univerzitě (tehdy VŠST) v Liberci, postgraduálního specializačního studia oceňování podniku na VŠE v Praze, ročního manažerského kurzu v Komerční bance, manažerského studijního programu MBA na LIGS University (Honolulu) a právnického postgraduálního programu LLM na LIGS University, Dale Carnegie Course a mnoha dalších kurzů a školení. Po roční nástupní praxi ve společnosti Vlnap, a.s., Nejdek pracoval v několika peněžních ústavech v různých funkcích - Komerční bance, a.s., (vedoucí expozitury v Nejdku), České spořitelně, a.s., (ředitel okresní pobočky v Chebu, obchodní náměstek regionální pobočky v Karlových Varech), Konsolidační bance Praha, s.p.ú., (vrchní ředitel úseku; odpovídal za oblast řízení rizik, centrální metodiku, organizaci a oceňování; byl hlavním vyjednávačem při postoupení nebonitních aktiv ve výši 60 mld. Kč z Komerční banky) a eBance, a.s., (regionální ředitel v Brně). Mezi lety 2002 až 2005 působil jako senior manažer projektů pro oblast akvizic nad 1 mld. Kč ve společnosti PPF, a.s., a PPF Consulting, a.s. Od roku 2005 působí v ekonomickém poradenství. Podílel se např. na převzetí a správě českého přístavu v Hamburku, na finanční a provozní restrukturalizaci provozovatele digitálního televizního vysílání Ethnic TV nebo na designu a založení provozovatele satelitního monitorovacího systému Locator Alliance. Je jednatelem oceňovací společnosti Appraising Alpha – znalecký ústav, s.r.o., a poradenské společnosti Consulting Alpha, s.r.o. Znalcem se specializací oceňování podniku je od roku 2003. Znalcem se specializací oceňování finančního majetku, nehmotného majetku a movitého majetku je od roku 2010. Je zapsán do seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti a do seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Je členem Poradního sboru Ministerstva spravedlnosti pro ekonomiku. Působí na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Je členem komise Právnické fakulty Univerzity Karlovy pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertačních prací a oponování těchto prací. Je zapsán v seznamu odborníků pro obhajoby doktorských disertačních prací - obor podniková ekonomika a management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členem vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mezi lety 2012 a 2013 byl členem představenstva Pražské energetiky. Od roku 2015 je členem výboru pro audit Air Bank a.s. Jako autor či spoluautor publikoval řadu odborných statí se zaměřením na oceňování, znalecké právo, mezinárodní právo ekonomické, mezinárodní přepravu a právo mezinárodního obchodu. Coby autor vydal monografii Právnické tituly v průřezu dějin (2010), Mezinárodní říční doprava (2012), Praktikum mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu (2012), Pedagogické právnické tituly v průřezu dějin (2015), Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) (2016), Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) (2016), Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) (2017) a Právo mezinárodního obchodu (2017) a jako spoluautor se podílel na vydání knihy Posudek znalce a podnik (2006), Aktuální otázky rozhodčího řízení (2011), Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže (2012), Zákon o mezinárodním právu soukromém - komentář (2013), Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého (2014), Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám (2015), Rušení rozhodčích nálezů obecnými soudy (2016), Soukromé právo 21. století (2017), Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství (2018), Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu (2018), Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého. (Soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů.) (2019), Mezinárodní přepravní doklady (2019) a Encyklopedie českých právních dějin. XVIII. svazek (Ta – Ty) (2019).