Publikační činnost

  

ČLÁNKY


[1] POLÁČEK, B., ATTL, J. Oceňování úvěrových pohledávek metodou simulace konkurzu. Bankovnictví 3/2001. ISSN 1212-4273.


[2] POLÁČEK, B., ATTL, J. Oceňování úvěrových pohledávek. Bankovnictví 6/2001. ISSN 1212-4273.


[3] POLÁČEK, B. Oceňování úvěrových pohledávek. Praha: Vysoká škola ekonomická, Institut oceňování majetku, katedra financí a oceňování podniku a Oeconomia, 2005. In: Sborník Mezinárodní konference „Standardy pro oceňování podniku“. ISBN 80-245-0907-5.


[4] POLÁČEK, B. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic - stigma ve vzájemných vztazích. Praha – Plzeň: Ústav státu a práva AV ČR, Fakulta právnická ZČU v Plzni, Aleš Čeněk 2008. In: Sborník Mezinárodní konference „Metamorfózy práva ve střední Evropě“. ISBN 978-80-904024-6-1.


[5] POLÁČEK, B. Československý přístav v Hamburku v kontextu Versailleské smlouvy. Právní rádce 08/2010. ISSN 1210-4817.


[6] POLÁČEK, B. Československý přístav v Hamburku v kontextu nájemní smlouvy. Právní rádce 09/2010. ISSN 1210-4817.


[7] POLÁČEK, B. Československý a český přístav v Hamburku v kontextu dodatkových protokolů nájemní smlouvy. Právní rádce 10/2010. ISSN 1210-4817.


[8] POLÁČEK, B. Úděl českých právnických fakult. Bulletin advokacie 7-8/2011. ISSN 1210-6348.


[9] POLÁČEK, B. A Brief History of River Navigation in Bohemia up to the 19th Century – Part 1. Journal on European History of Law 2/2011, STS Science Centre Ltd., London. ISSN 2042-6402.


[10] POLÁČEK, B. A Brief History of River Navigation in Bohemia up to the 19th Century – Part 2. Journal on European History of Law 3/2012, STS Science Centre Ltd., London. ISSN 2042-6402.


[11] POLÁČEK, B. Znalci v rozhodčím řízení. Právní rádce 9/2011. ISSN 1210-4817.


[12] POLÁČEK, B. Bělohlávek, A. J., Hótová, R.: Znalci v mezinárodním prostředí – v soudním řízení civilním a trestním, v rozhodčím řízení a v investičních sporech. Právník 5/2012. Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. S. 537-539. ISSN 0231-6625.


[13] POLÁČEK, B. Československý a český přístav v Hamburku v kontextu Versailleské mírové smlouvy a nájemní smlouvy mezi Československou republikou a Svobodným a Hanzovním městem Hamburk. Právněhistorické studie, svazek 41/2012, ISBN 978-80-246-1993-4. S. 323-340. ISSN 0079-4929.  MONOGRAFIE


POLÁČEK, B., ATTL, J. Posudek znalce a podnik.

1. vydání Praha : C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-503-8.

  Oceňování podniku patří mezi obory, pro jejichž zvládnutí je nutné mít jak ekonomické, tak i právnické znalosti, a právě tato publikace integruje oba uvedené pohledy na problematiku. Kniha obsahuje komplexní zmapování činností znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace Oceňování podniku. Text je členěn do sedmi kapitol – Historie profese znalce, Důvody pro ocenění vyplývající z obchodního zákoníku, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Zhodnocení platné české právní úpravy znalectví, Zahraniční úpravy profese znalce a Úprava znalecké činnosti v oblasti odhadcovství de lege ferenda. V závěru jsou uvedeny dvě přílohy – Návrh zákona o odhadcích de lege ferenda a příklad ocenění pohledávky. Publikace je určena zejména znalcům se specializací oceňování podniku, odhadcům pracujícím s danou koncesí, pracovníkům bank, ale i soudcům, advokátům a exekutorům. 

http://books.google.cz/books?id=DfPvSmUU3xgC&printsec=frontcover&dq=bohumil+pol%C3%A1%C4%8Dek&source=bl&ots=1F6NZYOYtW&sig=giKlHai0yeWsxeHgum3Wfv11MDY&hl=cs&ei=LVojTYagE9CA4QbCx6j2Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&sqi=2&ved=0CD0Q6AEwBg#v=onepage&q&f=false 

 

 POLÁČEK, B. Právnické tituly v průřezu dějin.

1. vydání Praha : vlast. nákl., 2010. ISBN 978-80-254-7281-1.

 Pomineme-li tituly ve smyslu důvodu práva (titulus iuris) a nadpisu textu, rozumíme titulem označení fyzické osoby, připojované ke jménu nebo používané vedle nebo místo jména při ústním nebo písemném oslovení. V užším smyslu se rozumí titulem takové označení, které bylo získáno dosažením úřadu nebo uděleno státem nebo jiným veřejnoprávním subjektem ze zmocnění státu. Dnešní tituly se zásadně vyvinuly ze dvou pramenů. Jednak z titulů výhradně čestných ve smyslu středověkého právního pojetí, a jednak z funkčních označení veřejných úředníků a jiných funkcionářů. Ve středověku tvořilo právo na titul součást práva na čest, resp. práva na osobní označení, které bylo dokonce starší než právo na jméno. To souviselo s hierarchických členěním středověké společnosti na stavy. Zvláštními druhy těchto titulů jsou tituly šlechtické a tituly akademické, ze kterých se do dnešní doby na našem území zachovaly posledně jmenované. Akademické tituly, jakožto poslední zbytek středověkých čestných titulů, jsou udělovány za zásluhy, v tomto případě studijní, a to ze státní moci, která deleguje toto právo (ius promovendi) na vysoké školy, které je udělují svým absolventům, jestliže splnili právem stanovené požadavky, a tím prokázali svou odbornou kvalifikaci. Zamysleme se nad původem a smyslem udělování titulů vůbec a současnou právní ochranou, a to prostřednictvím vývoje akademických titulů a jejich udílení v dosavadních dějinách právnického studia v Čechách se zvláštním zřetelem k Univerzitě Karlově. 

http://books.google.cz/books?id=6Y2eYgEACAAJ&dq=Pr%C3%A1vnick%C3%A9+tituly&hl=cs&sa=X&ei=6Yc5T_zQCImFhQeRjrnqAQ&ved=0CDUQ6AEwAA

 

KOCINA, J., POLÁČEK, B. a kol. Aktuální otázky rozhodčího řízení.

1. vydání Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-349-0. 

 Kolektivní monografie, která mapuje vybrané otázky rozhodčího řízení, je dílem autorů, kteří v oblasti rozhodčího řízení přímo praktikují či se daným tématem teoreticky zabývají a na dané téma publikují. Monografie je členěna do čtyř oddílů: Ústavněprávní prostředí arbitráže, Procesní otázky..., Novinky v arbitráži a Novelizace, úvahy de lege ferenda. První oddíl sestává z kapitol: Ústavněprávní prostředí a fenomén arbitráže, Ústavněprávní limity rozhodčího řízení, Právo na spravedlivý proces v rozhodčím řízení ve světle přiměřené aplikace občanského soudního řádu, Kdy je mezinárodní rozhodčí řízení mezinárodní a Porovnání vnitrostátní právní úpravy rozhodčího řízení ve Slovenské republice a České republice. Druhý oddíl tvoří: Rozhodčí řízení a normy legis arbitri, Znalci v rozhodčím řízení v České republice a Rozhodčí nález jako exekuční titul. Třetí oddíl zahrnuje: Aktuální problémy kolaborativního rozhodování sporů v České republice a Slovenské republice, Online rozhodčí řízení – vybrané problémy, Některé problémy spojené s rozhodčím řízením ve spotřebitelských věcech, Novinky v tuzemském rozhodčím řízení (zdravotnická arbitráž a sportovní arbitráž) a Rozhodčí řízení v českém sportu a jeho vztah ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne. Ve čtvrtém oddíle je zachycena: Novela zákona o rozhodčím řízení z pera ministerstva spravedlnosti: Zásadní změny v oblasti ochrany spotřebitele, Úprava rozhodčího řízení s mezinárodním prvkem návrhu ZMPS a Návrh nové „Newyorské úmluvy“ o mezinárodním výkonu rozhodčích smluv a nálezů. Česká právní úprava rozhodčího řízení zakotvená zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, patří již dlouhodobě mezi velmi diskutované normativní akty. Častými argumenty odůvodňujícími jeho kritiku jsou nedostatečné profesní požadavky na osobu rozhodce, výstřelky v rozhodčím řízení z pohledu práva na spravedlivý proces, zneužívání rozhodčího řízení ve spotřebitelských vztazích apod. Zejména v rozhodčích řízeních ad hoc týkajících se spotřebitelských vztahů přinesla praxe již mnoho nesmyslných situací, kdy je vymáháno plnění z rozhodčího nálezu jakožto exekučního titulu, který by svým obsahem nemohl obstát v soudním řízení.  

  

POLÁČEK, B. Mezinárodní říční doprava.

1. vydání Praha : C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-258-8. 

Monografie se zabývá tematikou, která v našich podmínkách nebyla řadu desetiletí komplexně zpracována. Od publikování posledního díla, meziválečného Voštova, došlo ve sledované úpravě k dynamickému vývoji na úrovni mezinárodní a posléze i unijní. Cílem této knihy je proto alespoň částečně přispět ke zmírnění tohoto deficitu, a nabídnout systematické zpracování této problematiky z hlediska historického vývoje i současného stavu. Vzhledem ke značné šíři tématu se publikace zaměřuje na předmětnou úpravu především z pohledu České republiky coby subjektu mezinárodního práva veřejného. Přednostně se tak věnuje mezinárodním smlouvám Českou republikou ratifikovaným a vnitrostátní právní úpravě říční plavby na našem území. Patřičný prostor je věnován rovněž dimenzi tématu v právu Evropské unie, které je z pohledu již mnohasetletého vývoje právní úpravy tohoto subodvětví zcela novým fenoménem. Přehledná komentovaná prezentace stěžejních obsahových výstupů z vybraných dokumentů budiž rovněž jedním ze skromných cílů této publikace. Kniha je určena nejen právníkům, studentům práv, ale všem, kteří se zajímají o říční plavbu ať laicky, či profesionálně.


POLÁČEK, B. Praktikum mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu.

1. vydání Plzeň : Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-400-8. 

 Cvičebnice s uvedenou tématikou je v tuzemské odborné literatuře v oboru mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu v současnosti jediná. Praktikum navazuje na učebnice našich předních internacionalistů - profesorů Kučery, Pauknerové, Rozehnalové a Růžičky, kteří své práce publikovali pro oblast mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Praktikum je členěno na Řešené případy a Neřešené případy, které jsou anonymizovanou podobou skutečných mezinárodních rozhodčích nálezů. Dále pak následují části Mezinárodní právo soukromé a Právo mezinárodního obchodu, které na příkladech dokumentují jednotlivé oblasti a mají sloužit k praktickému doplnění učebnic výše uvedených autorů. Kapitoly Mezinárodního práva soukromého a Práva mezinárodního obchodu jsou opatřeny krátkým úvodem do tématu a citací použité zákonné normy. Poprvé se zde publikuje nový zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, společně s jeho důvodovou zprávou. Nový zákon by měl posloužit ke komparaci s použitým a v současnosti účinným zákonem č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v aktuálním znění, který byl aplikován v jednotlivých příkladech. Doplněk pro zachycení rámce rozhodovací praxe v dané oblasti tvoří připojená Vybraná judikatura ve věcech občanského soudního řízení s mezinárodním prvkem a Vybraná judikatura Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Stěžejní část učebnice tvoří úvodní příklady, při jejichž studiu by si měl řešitel uvědomit praktický dopad oboru mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu na běžný život. Úvodní příklady jsou řešené, aby bylo možné vysledovat argumentaci a logický tok jednotlivých zdůvodnění při řešení daného případu s mezinárodním prvkem a seznámit se s formou sestavování konečného rozhodčího nálezu. U neřešených příkladů se pak zájemce může vžít se do role rozhodce a zkusit si případ vyřešit sám. Cvičebnice je určena zejména pro praktickou výuku v seminářích předmětu mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu na právnických fakultách. Publikace se může stát i užitečným studijním materiálem pro odborníky, kteří se zabývají mezinárodním právem soukromým a právem mezinárodního obchodu, a to ve školství, vědě i v praxi.