Vedení účetnictví

 

Vedení účetnictví fyzickým a právnickým osobám

 • vedení evidence příjmů a výdajů
 • deníky dokladů
 • knihy analytické evidence
 • hlavní knihy rozvahových, nákladových a výnosových účtů
 • výkaz zisků a ztrát
 • rozvaha aktiv a pasiv
 • saldokonta závazků a pohledávek
 • vedení evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
 • vedení evidence daně z přidané hodnoty
 • knihy jízd, evidence vozidel
 • rekonstrukce účetnictví
 • zastupování při kontrole FÚ
 • daňová přiznání
 • zajištění daňových auditů
 • zpracování daňového přiznání daňovým poradcem
 • mzdové účetnictví

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - evidence příjmů a výdajů (pro fyzické osoby – podnikatele, pokud jejich obrat za předchozí rok nepřesáhl výši 15 mil. Kč)

 

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 

 

Fyzické osoby

Podnikatelé, kteří nemusí mít účetní závěrku ověřenou auditorem (audit se vyžaduje - obrat vyšší než 15 mil. Kč splňují-li 2 kritéria: aktiva nad 40 mil. Kč, obrat nad 80 mil. Kč, počet zaměstnanců nad 50).

 

Právnické osoby
Nebyly založeny za účelem podnikání a u bytových družstev, která nemají povinnost auditu (nesplňují 2 kritéria: aktiva do 40 mil. Kč, obrat do 80 mil. Kč, počet zaměstnanců do 50), činnost je zcela nebo zčásti financována z prostředků státního rozpočtu včetně územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, přičemž u příspěvkových organizací je nutný souhlas zakladatele.

 

Účetnictví v plném rozsahu (dříve podvojné účetnictví)

 

 

Zásady vedení 

 • účetní jednotky účtují pouze v jedné účetní knize
 • umožněno spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, a to bez povinnosti vést knihu analytických účtů a knihu podrozvahových účtů
 • účtový rozvrh možno omezit až na úroveň účtových skupin
 • omezení používání určitých účetních metod, např. povinnost oceňovat reálnou hodnotou
 • účtování o rezervách nebo opravných položkách – účtuje se pouze o těch, jejichž tvorbu ukládá nebo umožňuje zvláštní právní předpis
 • účtování o odpisech majetku